Flotta casco biztosítás
Ügyféltájékoztató

A Flotta casco biztosítás a flottába tartozó gépjármûvek egyedenként kezelt biztosításainak összessége. A biztosítás feltételeinek tagolása és a biztosított gépjármûvekkel kapcsolatos adatok kezelése lehetõvé teszi, hogy a biztosítási elemek megfelelõ kombinációjával Ön az igényeinek legmegfelelõbb biztosítást köthesse meg.

A biztosítási szerzõdés a következõ elemekbõl áll:

Ki köthet Flotta casco biztosítási szerzõdést?

A biztosítást a nem természetes személy szerzõdõknek ajánljuk az 5-nél több, személy- és haszongépjármûbõl álló flottáikra.

A biztosítási szerzõdés létrejötte

A biztosítási szerzõdés írásbeli megállapodással – a biz tosítási ajánlat és az adatközlõ ajánlatok társaságunkhoz való beérkezését követõen – az ajánlat elfogadásával, ill. a biztosítási kötvény kiállításával jön létre.

A biztosítás tartama és a biztosítási idõszak

A biztosítási szerzõdés határozatlan idõtartamra szól. A biztosítási idõszak egy naptári év.

A biztosító kockázatviselésének kezdete

A biztosító kockázatviselése az alapkockázatokra és a kiegészítõ biztosítások esetén az alábbi idõpontban kezdõdik:

A biztosítás területi hatálya

Az alapkockázatok biztosításai az általános feltételekben meghatározott országok területén bekövetkezõ biztosítási eseményekre nyújtanak szolgáltatást. A területi hatály kiegészítõ biztosítással egyéb ország(ok) területére is kiterjeszthetõ. Ha a biztosított flotta gépjármûvei nem lépik át az országhatárt, a területi hatály – díjkedvezmény mellett – Magyarországra korlátozható.

A kiegészítõ biztosítások területi hatálya rendszerint megegyezik az általános feltételben meghatározott területi hatállyal. Kivétel a kiegészítõ kölcsöngépjármûbiztosítás, amelynek területi hatálya Magyarországra, valamint a Flotta casco kiegészítõ poggyászbiztosítás, amelynek területi hatálya a szerzõdõ választásától függõen Magyarországra vagy az általános feltételekben megjelölt országokra terjed ki.

Biztosítási események

Alapkockázatok:

Kiegészítõ biztosítások:

Az alapkockázatok biztosítási szolgáltatásait bõvítõ vagy a biztosítást további kockázatokra kiterjesztõ kiegészítõ biztosítások esetén a biztosítási esemény részletezését a biztosítási feltételek tartalmazzák.

A biztosítás nem terjed ki az alábbi eseményekre, ill. károkra:

Figyelem!

A gépjármû ellopása nem biztosítási esemény, és a biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha a jármû bármelyik kulcsa és/vagy törzskönyve az eltulajdonításkor a jármûben volt.

Jogszabályi kötelezettség, hogy a jármû ellopása esetén a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítés céljából a közlekedési igazgatási hatóság részére le kell adni, majd az érvénytelenített forgalmi engedélyt és törzskönyvet, vagy ezek másolatát – a biztosítási feltételek alapján – a biztosítónak be kell mutatni, továbbá igazolni kell a jármû forgalomból történõ kivonását. Annak érdekében, hogy szerzõdõként (biztosítottként) ezen jogszabályi és szerzõdéses kötelezettségét teljesíthesse, kérjük, hogy a forgalmi engedélyt még rövid idõre se hagyja a jármûben.

A biztosításból kizárt vagyontárgyak

A biztosító mentesülése

Mentesülésre ad okot, ha a biztosítási esemény a szerzõdés általános feltételeinek 17. pontjában felsorolt személyek jogellenes és szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának következménye. Ilyen mentesülési ok különösen

A biztosítási díjjal kapcsolatos tudnivalók

A flotta gépjármûveinek biztosítási díja

A flotta alapdíja a gépjármûvenként – az alapkockázatok figyelembevételével – megállapított díjak összege.

A biztosító a flottába tartozó gépjármûvek díját a szerzõdõ által az adatközlõ ajánlaton megjelölt kereskedelmi ár és a kereskedelmi árba nem tartozó tartozékok, extratartozékok értékének összege alapján állapítja meg. Kereskedelmi áron az új gépjármû illetékes vezérképviselete (ennek hiányában a gyártó) által közzétett, az ár megállapítására alkalmas nyomtatott, illetve elektronikus Eurotax kiadványban megjelentetett – szezonális, akciós vagy egyedi kedvezménnyel nem csökkentett – újkori ár értendõ.

Az adatközlõ ajánlaton személygépkocsik esetén az áfás, haszongépjármûvek, autóbuszok, pótkocsik esetén pedig az áfa nélküli árakat kell megadni.

Figyelem!
A biztosító jogosult aránylagos térítést alkalmazni, ha a szerzõdõ a károsult gépjármû alapdíjának megállapításához az adatközlõ ajánlaton a ténylegesnél alacsonyabb kereskedelmi árat tüntet fel, vagy ha elmulasztja a pótdíjjal járó változás bejelentését.

A biztosított flotta alapdíját a díjkedvezmények (pl. a díjfizetés gyakoriságától, a darabszámtól függõ díjkedvezmény) és a pótdíjak (taxiüzem, a bérbeadás vagy kölcsönadás pótdíja, a kárhányadtól függõ pótdíj) módosíthatják.

A kiegészítõ biztosítások díja

A kiegészítõ biztosítások díját a biztosító – fajtától függõen – a biztosított egységek számától függõen (pl. életbiztosítás, baleset-biztosítás), vagy a kereskedelmi ár és az ebbe nem tartozó tartozékok, extratartozékok értékének összege alapján határozza meg. (pl. autómentési, szállítási és tárolási szolgáltatás kiterjesztésére szóló kiegészítõ biztosítás).

Az alapkockázatok és a kiegészítõ biztosítások díja egy naptári évre vonatkozik, és a szerzõdésben rögzített díjfizetési gyakoriság szerint – a biztosító által kiállított számla alapján – banki átutalással vagy díjlehívással fizetendõ az esedékesség idõpontjától számított harmincadik nappal bezárólag. Ha szerzõdéskötésre naptári év közben kerül sor, az év végéig hátralevõ idõszakra (töredék biztosítási évre) esedékes díjat idõarányosan kell megfizetni.

Biztosítási szolgáltatások elemi, lopás- és töréskár esetén

Társaságunk a biztosított gépjármûben bekövetkezett kár összegét mind a káridõponti érték megállapítása, mind a helyreállítási költségek tekintetében a kárrendezési és igazságszolgáltatási gyakorlatban országosan elfogadott számítási módszerekkel határozza meg.

A káridõponti érték a térítés alapja, ha a gépjármûvet ellopták, és az nem került meg, vagy a jármû olyan mértékben sérült, hogy szakszerû helyreállítására csak karosszériacserével vagy alváz és felépítmény egyidejû cseréjével kerülhetne sor. A biztosítási esemény kizárólag ezekben az esetekben okoz érdekmúlást.

A biztosítási szerzõdés – az érdekmúlás esetét kivéve – a kár nagyságától függetlenül továbbra is fennmarad. Ez különösen a finanszírozott gépjármûvek esetén elõnyös; az adóst a biztosítás feltételei csak akkor kényszerítik a finanszírozási (pl. hitel-, lízing -) szerzõdésnek a futamidõ lejárta elõtti megszüntetésére, ha a biztosítási érdek a gépjármû ellopása vagy a sérülések nagysága miatt valóban megszûnik.

A biztosító minden egyéb esetben megtéríti a biztosítás általános feltételeinek 13. pontjában elõírt módon és mértékben a helyreállítással összefüggésben felmerülõ anyag-, munkadíj-, illetve közlekedésigazgatási költségeket és illetékeket, valamint az autómentés, szállítás és tárolás költségét összesen legfeljebb a gépjármû káridõponti értékének 80%-áig.

A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók

Figyelem!

A biztosító szolgáltatása nem terjed ki bizonyos – a biztosítási feltételekben rögzített – járulékos költségekre, pl. az értékcsökkenésre, és a forgalomba helyezés költségeire.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei és teljesítése

A biztosított kötelezettségei:

A kárigény érvényesítésekor a következõket kell a biztosítónál bemutatni, illetve leadni:

A szolgáltatásként járó összeg kifizetése

A biztosítási szolgáltatást társaságunk elemi kár, részleges lopáskár és töréskár esetén a kárbejelentéstõl – vagy ha a biztosított az igény elbírálásához igazoló iratot tartozik bemutatni, akkor ennek beérkezésétõl – számított 15 napon belül átutalással teljesíti.

A gépjármû ellopása esetén a térítés legkorábban a rendõrségi feljelentés idõpontjától számított 60. napon esedékes, feltéve, hogy addig a nyomozást felfüggesztõ határozat már beérkezett a biztosítóhoz. A 15 napos teljesítési határidõt a 60. naptól kell számítani. A 60. nap elteltével, ha a nyomozást felfüggesztõ határozat még nem áll rendelkezésre, az általános feltételekben elõírtak szerint elõleg folyósítása igényelhetõ.

A biztosítási szerzõdés megszûnése

A biztosítási szerzõdés az alábbi okok folytán szûnhet meg:

A biztosítási szerzõdés módosítása, felmondása

Biztosítási évfordulóra történõ módosítás

A kockázati kör, a díjfizetési gyakoriság, valamint az önrészesedés tekintetében kezdeményezett módosítás határideje a következõ biztosítási év kezdete elõtt legalább 60 nap. Ha a felek megállapodnak, a módosítás a következõ biztosítási év elsõ napjától lép hatályba.

A biztosító által kezdeményezett – a díj módosítását célzó – szerzõdésmódosítás

A biztosító kezdeményezheti a biztosítás díjának módosítását, ha elõzõ év során a kárráfordítások és a díjbevétel aránya kedvezõtlenül változik meg, továbbá, ha a biztosított (szerzõdõ) vagy a gépjármûvek adataiban olyan változás következik be, amely érinti a biztosítás díját.

A biztosító ebben az esetben is köteles írásban értesíteni a biztosítottat a következõ biztosítási év kezdete elõtt legalább 60 nappal.

Az a fél, amelyik a módosítást nem fogadja el, a módosításról szóló értesítést követõen – a biztosítási év végére (utolsó napjára), azt legalább 30 nappal megelõzõen – írásban felmondhatja a szerzõdést. Felmondás hiányában a szerzõdés a módosítás szerint marad hatályban.

A szerzõdés módosítása a biztosítási év közben

Ha a biztosított flotta vagy az egyes gépjármûvek tekintetében olyan változás következik be, amely a biztosító kockázatát jelentõsen befolyásolja (jármû-átalakítás, a használati mód megváltozása), a biztosító kezdeményezheti a szerzõdés módosítását, vagy a szerzõdést harminc napra – írásban – felmondhatja. Ha a szerzõdõ a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy 15 napon belül nem válaszol, a szerzõdés a módosító javaslat közlésétõl számított 30. napon megszûnik.

Várjuk szíves megkeresésüket, hogy specialistáink a legkedvezőbb díjú, és feltételrendszerű flotta kötelező biztosítást ajánlhassák Önnek és vállalkozásának!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Balázs-Piri Emese
biztosítási tanácsadóKapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés?
Új kép kérése!